Artikel 51 vragen

art.51 vragen over Nieuwbouwgebied De Kade


Forum voor Maassluis wil de onderstaande vragen stellen over de bodemkwaliteit in het nieuwbouwgebied De Kade. Dit naar aanleiding van wat meer onderzoek naar de achtergronden, gesprekken met oud-medewerkers van de desbetreffende bedrijven, alsmede de eerder gestelde vragen door de fractievoorzitter aan de verantwoordelijke wethouder.

 1. Tijdens de raadsvergadering heeft onze fractieleider aan het college gevraagd om een onafhankelijk 2nd opinion onderzoek naar de staat van vervuiling van het te bebouwen gebied. U vertelde ons toen tevreden te zijn met het grondonderzoek zoals toegevoegd aan de vergunning. Bent U nog steeds deze mening toegedaan?
 2. Kunt u ons vertellen of dit milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740 is uitgevoerd d.w.z. dat er tenminste één mengmonster van de ondergrond, bovengrond en het grondwater wordt onderzocht?
 3. Bent U het ermee eens dat, gezien het verleden van de bedrijven welke gebruik hebben gemaakt van deze locatie, er volgens NEN 5740 weleens te weinig grondmonsters kunnen zijn genomen om de daadwerkelijke staat van de gehele locatie in beeld te brengen?
 4. Bent U van mening dat het bebouwen op vervuilde grond - net als in het verleden in Maassluis West - geen optie zou moeten zijn voor dit College?
 5. Bent u, net als ons, van mening dat de eigenaar van de te bebouwen grond deze schoon en bouwrijp dient op te leveren, oftewel in goede staat is?
 6. Bent u met ons van mening dat het feit dat er, om diverse redenen, een woningtekort is opgetreden dit niet mag leiden tot oogluikend toestaan van bebouwing? En dat zonder deze verklaring GEEN bebouwing mag plaatsvinden?
 7. Bent u van mening dat gezien de aard van de werkzaamheden die op deze locatie gaat plaats vinden een contraexpertise betreffende het, in opdracht van de eigenaar, uitgevoerde grondonderzoek van groot belang is voor onze burgers?
 8. Bent u ook van mening dat oud-werknemers gevraagd kunnen en moeten worden plaatsen aan te wijzen waar volgens hen de grootste vervuiling heeft plaatsgevonden?
 9. Het verleden heeft bewezen dat er in de Maassluise gemeente verschillende achteraf gemelde stoffen in de grond bleken te zitten. Het College moet toch met ons van mening zijn dat, wanneer de burgers een huis op de Kade gaan kopen, zij er zeker van kunnen zijn dat de grond vrij is van asbest of gevaarlijke chemicaliën. Sluit u zich bij onze mening aan?
 10. Bent u bekend dat door de DCMR een overtreding van de RET is geconstateerd en dat ter plaatse van een niet goed functionerende "vloeistofdichte vloer" lekkages naar de bodem zijn ontstaan?
 11. Hoe moeten wij de onder punt 9 genoemde zaak zien in het licht van het door het College tijdens de raad gegeven antwoord?
 12. De reden dat wij nogmaals vragen om een onafhankelijke grondonderzoeker in te schakelen is dat wij een rotsvaste kwaliteit van dit soort onderzoeken verwachten. Bent u het er mee eens dat onze Maassluise burgerij dit verdiend omdat hiermee de vragen die nog steeds bij onze burgers worden opgeroepen tot een eensluidend antwoord kunnen leiden?