Artikel 51 vragen

art.51 vragen over Jeugdzorg


Forum voor Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Volgens de nieuwe wijze van aanbesteden wordt resultaatgericht financieren (financiering op individueel niveau) vervangen door taakgericht financieren (financiering op populatieniveau) Het probleem van de financiering wordt in het nieuwe model verplaatst naar een ander niveau
 • Kan de wethouder uitleggen hoe men bij een taakgerichte financiering kan zien waaraan het geld wordt besteed en wat er mee gebeurt?
 • Kan de wethouder uitleggen of en op welke wijze deze manier van financieren garandeert dat jongeren niet langer dan twee weken op passende hulp hoeven te wachten?
 • Als een wachttijd van twee weken niet gehaald kan worden, binnen welke aanvaardbare termijn kan passende hulp dan wel worden gegarandeerd?.
 • Kan de wethouder garanderen dat er conform de jeugdhulpplicht en het internationaal kinderrechten verdrag geen kinderen meer op de wachtlijst komen en op welke wijze wordt dat vorm gegeven?
 • Is er een garantie dat indien passende zorg niet voor handen is omdat het beoogde consortium het niet kan leveren jongeren passende overbruggingszorg elders kunnen krijgen?
 • Is er een mogelijkheid dat ouders indien passende zorg om welke reden niet geleverd kan worden een PGB kunnen krijgen waarmee zij passende en noodzakelijk zorg zelf elders kunnen inkopen?
 • Wat gebeurt er als huisartsen, jeugdgezondheidsartsen en/of medisch specialisten doorverwijzen naar noodzakelijke hulp die niet door het consortium geleverd kan worden?
 • Hoe denkt men het wettelijk recht dat huisartsen jeugdgezondheidsartsen en/of medisch specialisten thans hebben om door te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp te beperken?
 • Kan de raad een volledige en gedetailleerde onderbouwing krijgen dat de huidige wijze van inkoop niet heeft bijgedragen aan innovatie en kosten beheersing?
 • Kan de raad een volledige en gedetailleerde onderbouwing krijgen dat de inkoop dat nu wel gaat doen? De raad ontvangt dan ook graag een gedetailleerde onderbouwing waarom en hoe een hulpverlener gaat leveren wat nodig is, als het budget te laag is om dat te doen?
 • Kan de wethouder onderbouwen en garanderen dat nu wel samenwerking gaat plaatsvinden en waar dat uit blijkt?
Een nieuwe manier van aanbesteden brengt risico's voor huidig zorglandschap mee. Zijn er mogelijkheden terug te keren als je dit model invoert? Graag op detailniveau een uitleg waarom er wel of geen terugkeer mogelijkheden zijn als dit model wordt ingevoerd?
 • Het gekozen inkoopmodel is aan de raad als zeer succesvol gepresenteerd. Wij vernemen van de wethouder graag hoe het begrip succesvol moet worden gezien dan wel moet worden uitgelegd?
 • Wij vernemen ook graag hoe het causaal verband de exacte definitie van succes waar het specifiek de inkoop betreft en hoe succes gemeten gaat worden?
 • Beseft de wethouder dat met de keuze voor een consortium de keuzevrijheid voor de client wegvalt keuzevrijheid in organisaties is OOK keuze in het goede plan. Het goede plan is wat jongeren nodig hebben om goed te kunnen ontwikkelen. Hulp die niet in vrijheid kan worden gekozen is gedoemd te mislukken. Hoe gaat de wethouder waarborgen dat ouders en..
 • jongeren binnen het consortium hun keuzevrijheid behouden en daarmee hulp kunnen krijgen die bij hun past zodat het goede plan kan worden uitgevoerd?
 • Hoe zit het binnen een consortium met de keuzevrijheid van personeel en hulpverleners? Weet de wethouder zeker dat deze willen werken bij de aanbieders in een consortium?
 • Weet de wethouders zeker dat ze niet afvloeien? Wat gebeurt er met de zzpers en kleine aanbieders? Hoe te garanderen dat die blijven of niet uitgeperst worden?
 • Uit de wijze waarop het nieuwe inkoopmodel aan ons is voorgesteld blijkt dat door de keuze voor een consortium de financiële risico's bij de aanbieder komt te liggen. De wetgever heeft echter bepaald dat de financiële risico's alleen bij de aanbieder kunnen liggen als deze geheel binnen de risicosfeer van de aanbieders ligt. Kan de wethouder uitleggen op welke wijze de wet en de bijbehorende parlementaire wetsgeschiedenis de mogelijkheid bieden om af te wijken en de financiële risico's toch in zijn geheel bij het consortium te leggen?
 • Kan de wethouder garanderen dat zodra duidelijk wordt dat het consortium verlies lijdt het consortium gewoon de zorg blijft leveren die nodig is? Zo ja op welke wijze blijft de zorg dan leverbaar en zo nee waarom stopt de zorg bij verlies van het consortium?
 • Kan de wethouder op detailniveau uitleggen waarom de gemeente bij een keuze voor een consortium bij verlies van dat consortium niet meer verantwoordelijk is voor het leveren van zorg en de daarmee samenhangende financiële risico's?
 • Is er een opt out van 80/20 geregeld voor gezinnen die geen zorg willen of kunnen via het consortium? Hoe is deze opt out op detailniveau geregeld? Hoe worden de vormen van zware zorg geregeld?
 • Als het consortium bestaat uit grote partijen vanuit jeugd/ ggz en lvb, kunnen de niet gecontracteerde partijen aanhaken middels hoofd onderaanneming waarbij er 6% kosten toeslag in rekening gebracht mag worden. Hoe verhoudt zich dit in het kader van de doelmatigheid inzet zorg gelden (follow the money).
 • Hoe gaat er gewerkt worden met afgesproken uurtarieven of arrangement, zoals nu. De ene zorgverlener levert voor het arrangement 1 uur ander bv 4 uur. Uitgewezen is dat dit geld kost. Hoe gaat deze kosten beheerst worden?
 • Men gaat weer met plafonds werken, in het kader van de extreme wachtlijsten die er nu zijn, hoe gaat dit er straks uitzien en vallen er niet teveel kinderen buiten de boot?
Wijkteam
De huidige wijkteams dienen een forse transformatie te ondergaan om de doelen In het MVS Jeugdmodel te kunnen realiseren.
 • Is er een sociaal en financieel plan om deze transformatie van de wijkteams te realiseren?
 • Wat is het budget om deze transformatie te realiseren?
 • Wanneer dient deze transformatie gereed te zijn?
 • Wie is verantwoordelijk voor deze transformatie?
 • Indien de wijkteams onderdeel gaan uitmaken van de integrale opdracht zijn deze bij aanvang van de opdracht (01-01-2023) dan al naar het gewenste niveau en omvang getransformeerd?
 • Indien de wijkteams onderdeel gaan uitmaken van de integrale opdracht komen de medewerkers dan in dienst bij de opdrachtnemer?
Hierbij is interessant punt hoe men omgaat met alle medewerkers en de diverse cao's die nu gebruikt worden. Ook hier is een kostenpost die nog niet voorzien is.

Praktijkondersteuner huisarts
In het koersdocument wordt gesproken over het plaatsen van praktijkondersteuners bij alle huisartsen.
 • Hoeveel huisartsenpraktijken binnen de MVS regio krijgen een praktijkondersteuner?
 • Wanneer zijn alle huisartsenpraktijken voorzien van een ondersteuner van het gewenste niveau?
 • Wie financiert het toevoegen van deze ondersteuners?
 • Wat is het totale budget per jaar voor de financiering van deze ondersteuners?
 • Is er een garantie afgegeven en door wie dat het benodigde budget voor de praktijkondersteuners wordt gecontinueerd gedurende de contractuele looptijd van de uitvoering van de integrale opdracht?
 • Indien niet alle huisartsenpraktijken zijn voorzien van een ondersteuner, gedurende de gehele looptijd van de integrale opdracht, welke invloed heeft dit dan op de beoogde kostenbesparing?
Ondersteuner onderwijs
In het koersdocument en rapport van Rebel wordt gesproken over het ombuigen van individuele hulp aan kinderen naar collectieve hulp door het inzetten van speciale ondersteuners binnen het onderwijs.
 • Worden de beoogde ondersteuners geplaatst op een specifieke school?
 • Hoeveel ondersteuners zijn er in de MVS regio nodig?
 • Wanneer zijn alle scholen voorzien van een ondersteuner?
 • Wie financiert deze ondersteuner die boven op de reguliere formatie van een school komen?
 • Wat is het totale budget per jaar voor de financiering van deze ondersteuners?
 • Is er een garantie afgegeven en door wie, dat het benodigde budget voor de praktijkondersteuners wordt gecontinueerd gedurende de contractuele looptijd van de uitvoering van de integrale opdracht?
 • Indien niet alle beoogde scholen zijn voorzien van een ondersteuner, gedurende de gehele looptijd van de integrale opdracht, welke invloed heeft dit dan op de beoogde kostenbesparing?
ROG-Plusteam
 • Welke expertises dienen in het plusteam aanwezig te zijn?
 • Op welke wijze wordt een persoon of instelling geselecteerd voor deelname aan het plusteam?
 • Zijn de deelnemers aan het plusteam permanent beschikbaar?
 • Wat is de omvang van het plusteam?
 • Welk budget is beschikbaar om het Plusteam te realiseren en in de beoogde formatie in stand te houden?
 • Als het plusteam geen onderdeel is van de integrale opdracht. Op welke wijze wordt dit team dan bekostigd?

PGB
De (specialistische) jeugdhulp wordt middels een integrale opdracht op basis van taakgerichte populatiebekostiging ingekocht. Echter naast deze integrale opdracht blijft het mogelijk voor burgers een PGB toegekend te krijgen.
 • Wat is de huidige financiële omvang van de toegekende PGB's?
 • Op welke wijze zijn deze toegekende PGB's in de cijfers van het koersdocument en rapport Rebel meegenomen?
 • Aan hoeveel kinderen en jongeren uit de populatie is een PGB toegekend?
 • Is er een afbouwscenario voorzien van de huidige PGB's richting de ingangsdatum van de integrale opdracht?
 • Hoeveel budget wordt er voor PGB's naast het toegekende budget voor de integrale opdracht gereserveerd?
 • Hoe vindt toezicht en sturing plaats op de doelmatige inzet van zorg vanuit de toegekende PGB's?
 • De opdrachtnemer van de integrale opdracht moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen (bijvoorbeeld ISO/HKZ certificering, SKJ geregistreerde medewerkers, niveau medewerkers, etc.). Huidige zorgaanbieders die middels PGB worden gefinancierd voldoen niet aan deze eisen. Op welke wijze gaan de gemeenten toezien dat de middels PGB ingekochte zorgaanbieders aan dezelfde kwaliteitseisen als de opdrachtnemer van de integrale opdracht voldoen?
 • Door het gunnen van de integrale opdracht aan één opdrachtgever vindt een administratieve lasten verlichting bij de gemeente plaats. Op welke wijze kan deze administratieve lasten verlichting ook bij de administratie, toezicht en sturing op toegekende PGB's worden gerealiseerd?

Met vriendelijke groet
Forum voor Maassluis