STANDPUNTEN

1. Burger & Bestuur

“Meer democratie voor Maassluis!”

 

Wat wij willen:

• Wij zijn voor een gekozen burgemeester
Wij zijn voorstander van een direct gekozen burgemeester. We moeten af van de huidige baantjescarrousel en vriendjespolitiek waarin kartelpolitici elkaar baantjes toewijzen. In plaats van een commissie die in achterkamertjes de beslissingen maakt, dient de Maassluizer nauw betrokken te worden bij de aanstelling van hún nieuwe burgemeester.

• Wij zijn voorstander van lokale referenda
Wij pleiten voor een raadgevend en raadplegend referendum middels een lokale referendumverordening, zonder opkomstdrempel. Het moet voor Maassluizers mogelijk zijn om hun stem op deze wijze te laten horen als er grote beslissingen op de raadsagenda staan. Volgens de Nederlandse grondwet mogen beide vormen van referenda (helaas) niet-bindend zijn, maar voor Forum voor Maassluis zal de uitslag altijd bindend zijn, ook als de uitslag in strijd is met ons eigen verkiezingsprogramma. Hoe dit punt volgens ons in de praktijk werkt, kan u op de volgende pagina lezen.

• Invoering van een lokale ombudsman
Wij pleiten voor de invoering van een lokale ombudsman. Een lokale ombudsman is makkelijker bereikbaar dan de landelijke ombudsman en kan problemen daarom sneller en efficiënter oplossen.

• Kleine overheid: veel minder beleidsambtenaren
Forum voor Maassluis is een conservatief-liberale partij en dat betekent dat wij staan voor een kleine en kosten-efficiënte overheid met minimale bureaucratie. Maassluis moet dus een kleine en slachtvaardige gemeentelijke organisatie hebben.

• Strikte scheiding tussen kerk en staat
Wij staat pal voor de scheiding tussen kerk en staat (laïcité). Dat wil zeggen dat wij staan voor een religie-neutrale overheid en dat wij absoluut niet bereid zijn om religieuze organisaties en activiteiten te financieren. Dat betekent dus ook geen financiering aan Islamitische instellingen, een neutrale opstelling tegenover de koopzondag en dat we geen ambtsgebed voor een raadsvergadering zullen invoeren.
Personen die gewetensbezwaar hebben bij het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht worden bij de werving van ambtenaren van de burgerlijke stand uitgesloten. De gemeente dient hier namelijk ook neutraal in te zijn en ambtenaren die weigeren horen daar niet bij.

• Invoering van Maassluise Jongerenraad
Wij willen een Maassluise Jongerenraad instellen en de Maassluise jeugd daarmee meer betrekken bij de politiek. Zij kunnen de Maassluise jeugd dan op een serieuze en formele wijze vertegenwoordigen en een adviserende rol spelen richting de gemeente. In diverse gemeenten bestaat een jongerenraad en daar zijn ze erg succesvol.

• Nieuwe en historisch-correcte buurt- en wijkindeling
Wij willen Maassluis formeel indelen in nieuwe (historisch-correcte) buurt- en wijkindeling volgens CBS-methodiek. Dat willen we niet alleen omdat we hechten aan historische correctheid, maar ook omdat we met deze nieuwe indeling de lokale democratie beter kunnen inrichten. Bovendien willen we de statistische gegevens van deze buurten en wijken overzichtelijker en inzichtelijker maken voor Maassluizers, door ze in een openbare digitale omgeving van de gemeente te uploaden, zodat dit voor iedereen openbaar is. Hoe de nieuwe buurt- en wijkindelingen er volgens ons uit komen te zien, kan u op de volgende pagina bekijken.

• Invoering van wijkraden, wijkwethouders en wijkleefbaarheidsbudgetten
Wij willen dat alle wijken in Maassluis een eigen wijkraad krijgen in combinatie met een wijkleefbaarheidsbudget. De burgemeester en wethouders krijgen ieder een eigen wijk toegewezen waar zij als ‘wijkwethouder’ verantwoordelijk voor zijn. Zo zullen zij bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de wijkvergaderingen. De meeste wijken zijn onderverdeeld in buurten. Naast de grotere wijkraden moet het voor iedere buurt ook mogelijk zijn om op kleinschalig niveau een buurtcommissie op te richten als daar behoefte aan is. De verschillende buurten mogen in goed overleg ook gebruik maken van de gegeven wijkleefbaarheidsbudgetten.
Het is uiteraard van groot belang dat de gemeente toezicht houdt op de wijkleefbaarheidsbudgetten. In Capelle aan den IJssel is deze vorm een groot succes!

• Het wapen van Maassluis wordt het nieuwe en blijvende logo
Onze stad heeft een prachtig en historisch stadswapen en wij vinden het zonde dat de gemeente dit wapen niet als officieel logo gebruikt. In plaats daarvan gebruikt de gemeente lelijke moderne logo’s, alsof het een bedrijf is. De logo’s en huisstijlen die de gemeente gebruikt, veranderen ook nog eens om de zoveel jaar om ‘mee te gaan in de tijd’. Zonde en verspilling van belastinggeld. Forum voor Maassluis hecht veel waarde aan het stadswapen en het grotere verhaal dat daar achter zit. Wij willen dat de gemeente Maassluis het stadswapen gaat gebruiken als definitieve logo.

• Invoering van vrijwillige burgerpanels voor extra expertise
De Maassluise gemeenteraad bestaat voornamelijk uit burgers met een hart voor de publieke (Maassluise) zaak. Wij zijn echter van mening dat het handig zou zijn als er meer burgers met specifieke vakkennis betrokken worden bij de besluitvorming. Wij willen daarom onderzoeken of het mogelijk is diverse burgerpanels op te richten voor de grote beleidsterreinen. Deze burgerpanels kunnen dan samenwerken met de ambtenarij en adviezen geven aan hen, maar ook aan de gemeenteraad en het College van B&W.

• We willen een betere digitale omgeving van de gemeente
De digitalisering van de gemeente kan en moet véél beter. Dat betekent een grootschalige opwaardering van de gemeentelijke website, inclusief app waar burgers kunnen inloggen. De site moet overzichtelijk zijn én alle beschikbare informatie over Maassluis bevatten. Dit moet onder andere in een digitale overzichtskaart van Maassluis komen te staan waar men bijvoorbeeld de actuele wegwerkzaamheden kan zien. Binnen deze digitale omgeving moeten Maassluizers kunnen reageren en discussiëren, zodat de gemeente daar vervolgens weer informatie uit kan halen. De statistische gegevens van onze buurten en wijken moeten daar ook inzichtelijk zijn.

• Wij willen een actieve gemeente op sociale media
De gemeente dient véél actiever te zijn op sociale media. Wij willen dat officiële bekendmakingen niet alleen via de website, maar ook via sociale media bekend worden gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld ook de aangenomen voorstellen worden toegelicht via Facebook, Instagram en Twitter.

• Structureel begrotingsevenwicht voor Maassluis
Maassluis moet een gemeente blijven die zijn financiële zaken goed op orde heeft. Wij blijven daarom streven naar een structureel begrotingsevenwicht.

• Géén hondenbelasting
Forum voor Maassluis is fanatiek tegen hondenbelasting. Wij vinden dat ongelijke behandeling, want kattenbezitters betalen ook geen ‘kattenbelasting’, terwijl de meeste katten ook buiten lopen en hun ontlasting net zo smerig is als hondenontlasting en bovendien een net zo groot risico vormt voor de volksgezondheid. Wij zullen daarom geen hondenbelasting invoeren en tegenstemmen als dit voorgelegd wordt.

• Lage OZB-belasting
De OZB blijft op het huidige niveau en mag alleen stijgen aan de hand van compensatie van de inflatie (landelijke prijsstijgingen).

• Maximaal profiteren van beschikbare subsidiemogelijkheden
Bij de Rijksoverheid, Provincie én de EU vallen veel subsidiegelden te halen. Hier moeten we als Maassluis maximaal gebruik van maken.

• Geen onbetaalbare prestigeprojecten
We steunen geen projecten die naar onze mening een té groot financieel risico vormen en bij ingrijpende besluiten blijven we duidelijke financiële kaders eisen.

• Wij willen een 100% kostendekkende gemeente
De gemeentelijke organisatie maakt diverse kosten, zoals het verstrekken van paspoorten en dergelijke. Wij streven naar een 100% kostendekkende gemeente: geen winst, maar ook geen verlies om het zogenaamd goedkoper voor de burger te maken, want uiteindelijk blijven de totale kosten toch even hoog.

• We stoppen per direct met de linkse ‘Charter Diversiteit’
Deze linkse hobby kost onnodig veel belastinggeld en tijd die ambtenaren beter kunnen gebruiken. Wij willen dat mensen aangenomen worden op basis van kwaliteit en niet op basis van afkomst. De linkse, bijna neurotische, obsessie met ‘diversiteit’ willen wij stoppen en daarom zullen wij de handtekening van de gemeente Maassluis onder dit charter ongedaan maken. De gemeentelijke organisatie moet namelijk geen afspiegeling van de multiculturele Nederlandse samenleving zijn, maar van een Nederlands Nederland.

• Meer spreektijd voor burgers tijdens de raadsvergadering
Elke Maassluizer heeft recht op spreektijd tijdens de raadsvergadering. Wij vinden de huidige spreektijd te kort en willen deze daarom verruimen voor elke inspreker.

• Behoud toegankelijk en divers media-aanbod
Media vervullen een zeer belangrijke (controlerende) functie binnen onze democratische rechtstaat. We willen dat Maassluis daarom aangesloten blijft bij diverse media, zoals de Maassluise Courant de Schakel, de Westlandse Omroepstichting (WOS) en het AD Waterweg. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven als Maassluis.nu, Maassluis24 en 112Maassluis.

• Wij willen maximale persvrijheid en (financiële) onafhankelijkheid
Persvrijheid is een groot goed. De gemeente mag absoluut geen voorwaarden stellen die ingrijpen in de redactionele vrijheid van de lokale media. Alleen algemene kwaliteitseisen zijn toegestaan. Om de onafhankelijkheid zo veel mogelijk te waarborgen moeten we de financiële bijdrage minimaliseren. Lokale media die hun werk niet vrijwillig doen, dienen hun inkomsten zoveel mogelijk te verkrijgen uit reclameopbrengsten en sponsoren.

• Wij willen een goed evenwicht tussen lokaal en regionaal belang
Bij samenwerking met andere gemeenten moet goed gekeken worden naar het evenwicht tussen het lokale en regionale belang. Ons lokale belang en de Maassluise soevereiniteit dient altijd voorop te staan.

• Wij zijn tegen fusie met andere gemeenten
Forum voor Maassluis zal nooit akkoord gaan met een fusie met andere gemeenten, omdat wij vinden dat elk dorp en elke stad het recht heeft om een eigen en soeverein gemeentebestuur te hebben. Wij vinden het zorgwekkend dat steeds meer dorpen en steden hun zelfstandigheid verliezen en opgaan in supergemeenten. De afstand tussen burger en bestuur wordt hierdoor steeds groter.

• Wij zien Maassluis als onderdeel van de Westlandse regio
Forum voor Maassluis ziet Maassluis door politiek-historische redenen als een stad binnen de regio Westland, waar de gemeente Westland, Midden-Delfland en de plaats Hoek van Holland ook onderdeel van zijn. Mocht Maassluis ooit door de provincie of het Rijk gedwongen worden tot een fusie, maar daar wel beperkte keuzevrijheid in hebben, gaat onze voorkeur uit om met de gemeente Midden-Delfland te fuseren. We willen niet fuseren met Vlaardingen, Schiedam en/of Rozenburg.

• Regio Groot-Westland in plaats van Vlaardingen en Schiedam
Wij zien liever de oprichting van een regio Groot-Westland met de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Maassluis om regionaal met elkaar samen te werken, naast of in plaats van het huidige MVS-verband tussen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit geldt ook voor alle gemeenschappelijke regelingen omtrent de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Wij hebben namelijk het vermoeden dat de huidige bestuurlijke integratie met Vlaardingen en Schiedam de eerste voorzichtige stappen zijn tot een gemeentelijke fusie. Bovendien verkeert Vlaardingen in een slechte financiële positie.

• We willen de kleuren van de Maassluise vlag formeel vastleggen.
Onze vlag is op 23 oktober 1961 officieel vastgesteld als de gemeentelijke vlag van Maassluis met de omschrijving: “Drie banen van gelijke hoogte van blauw en wit, waarvan de middelste gegolfd is.” In de praktijk blijkt echter dat er verschillende kleuren blauw gebruikt worden. Forum voor Maassluis wil de kleuren daarom ook officieel vastleggen; puur wit met blauw: rgb(2,60,167) hex(#023CA7). Wij willen daarnaast dat onze vlag vaker gebruikt gaat worden tijdens bijvoorbeeld lokale feesten of evenementen.

Stappenplan tot een raadgevend referendum

1. Een inleidend verzoek om een referendum te houden wordt uiterlijk vijf werkdagen voor de plenaire behandeling in concept raadsbesluit bij de voorzitter van de raad ingediend. Het verzoek is voorzien van een dagtekening en vermeldt om welk concept besluit het gaat. Een verzoek kan uitsluitend worden ingediend door een kiesgerechtigde.
2. Het verzoek wordt ondersteund door tenminste honderdvijfentwintig handtekeningen van kiesgerechtigden. Elke handtekening gaat vergezeld van een daarbij behorende naam, adres, woonplaats en geboortedatum. De gemeente stelt hiervoor standaardformulieren ter beschikking.
3. De uitgebrachte handtekeningen voor het inleidend verzoek worden door het college op persoonsgegevens en kiesgerechtigdheid gecontroleerd.
4. Het inleidend verzoek wordt door de voorzitter van de raad aan de in deze verordening bepaalde vereisten getoetst en vervolgens legt de voorzitter zijn bevindingen voor aan de raad.
5. Indien het verzoek voldoet beslist de raad of het verzoek tot het houden van een referendum wordt ingewilligd.
6. De stemming over het concept raadsbesluit, zoals dat luidt na verwerking van de aanvaarde amendementen, wordt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het referendum wordt gehouden, tenzij eerder negatief over de ontvankelijkheid van het referendum wordt beslist.
7. De voorzitter van de raad maakt het besluit inzake het inleidende verzoek zo spoedig mogelijk openbaar op een voor de gemeente gebruikelijke wijze.
8. Kiesgerechtigden dienen binnen zes weken na de dag na publicatie van het besluit, dat de raad heeft genomen, een definitief verzoek om een referendum te houden in.
9. Het definitieve verzoek wordt gedaan op basis van het concept raadsbesluit.
10. Dit verzoek wordt ondersteund door ten minste drieduizend handtekeningen van kiesgerechtigden.
11. Op een daartoe door het college verstrekt standaard formulier, dat ter ondertekening op het gemeentehuis ligt. Bij het plaatsen van een handtekening op een lijst dient de kiesgerechtigde zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
12. Als het verzoek voldoet aan het bepaalde in de voorgaande leden neemt de raad, binnen vier weken na ontvangst van het definitieve verzoek, een besluit over het houden van het referendum.

Stappenplan raadplegend referendum

1. Eén of meer leden van de raad kunnen een voorstel doen tot het houden van een raadplegend referendum.
2. Het voorstel wordt schriftelijk vijf werkdagen voorafgaand aan de raadsvergadering ingediend bij de voorzitter van de raad en bevat een probleemstelling met daarbij een toelichting.
3. De raad toetst het voorstel aan de gestelde uitzonderingen en besluit aansluitend of een raadplegend referendum kan worden gehouden.
De raad kan er voor kiezen om over een niet direct aan een raadsbesluit onderworpen onderwerp een referendum te organiseren.

Onze nieuwe wijkindeling:

De meeste wijken zijn net als sommige buurten vernoemd naar de oorspronkelijke polders waar zij in zijn gebouwd. We delen Maassluis op in 6 verschillende wijken, zoals u in de afbeelding hiernaast kan zien. Alle wijken krijgen een zogenaamd wijkleefbaarheidsbudget waarmee diverse zaken kunnen worden georganiseerd om de leefbaarheid te verbeteren. Dit wordt gefinancierd vanuit de leefbaarheidsgelden die iedere gemeente in Nederland krijgt van de Rijksoverheid. We willen de budgetten eerlijk verdelen door te kijken naar het aantal inwoners per wijk, zodat er geen scheve verhoudingen ontstaan.De indeling zal ook toegepast worden op andere lokale diensten, zoals de wijkteams van Vraagraak die in opdracht van de gemeente taken uitvoeren op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) en jeugdwet.

Daarnaast krijgt elke wijk een eigen wijkagent, zoals dat nu al het geval is, en willen we de rol van de Handhavingsdienst in de wijk versterken. Op de Aalkeetpolder na krijgt iedere wijk een eigen ‘wijkwethouder’. Dat zal iemand zijn uit het dagelijkse bestuur van de gemeente: het College van Burgemeester en Wethouders. Het College bestaat uit 5 personen, dus de dunbevolkte Aalkeetpolder zal dezelfde wijkwethouder als Sluispolder krijgen.

Op de kaart rechts kan u zien waarom voor bovenstaande wijkindeling en naamgeving is gekozen, maar ook waarom vandaag de dag bepaalde buurten en wijken hun huidige naam hebben. De namen voor de diverse polders in onze regio worden al eeuwen gebruikt. Een interessant feit is overigens dat het grondgebied rondom het dorp Maassluis toen nog eigendom van Maasland was en dat Maassluis dus eigenlijk een Westlandse stad is. Heeft u meer interesse in de interactieve kaart hier rechts? Bezoek dan: www.topotijdreis.nl (overzicht van héél Nederland)

Gedaitailleerde buurt- en wijkindeling

In bovenstaande afbeelding kan u zien hoe oud de bebouwing van Maassluis is. Forum voor Maassluis heeft ervoor gekozen om binnen de grenzen van de Centrumwijk zoveel mogelijk oude en historische panden/woningen te plaatsen. We willen bijzondere aandacht vragen voor dit erfgoed in de Omgevingsvisie van de Centrumwijk. Heeft u meer interesse in bovenstaande interactieve kaart? Bezoek dan: http://code.waag.org/buildings/ (overzicht van héél Nederland)

Voor meer algemene informatie over de geschiedenis van Maassluis: www.entoen.nu/nl/zuid-holland (Canon van Maassluis).