COLUMNS

"EEN AVONDJE MET DE BUS" - Aad Rietdijk - 8 oktober 2019

Zondag werd ik weer herinnerd aan het gesprek wat ik had met de Maassluise D’66 coryfee Bert de Reuver tijdens onze bustocht van Rotterdam naar Maassluis nadat de raadscommissie op bezoek was geweest bij het Zorg- en Veiligheidshuis in Rotterdam.

Ik werd getriggerd door het aftreden van VVD Burgemeester Krikke van Den Haag en de eventuele tijdelijke opvolging door D’66-er Pechtold; een man met een “rijk verleden” als Wethouder in Leiden en als Burgemeester van Wageningen. Hij heeft er trouwens toch al een penthouse, dus dat is makkelijk.

Maar ja, daar ging het niet over met Bert. Ik vroeg hem hoe het kwam dat nummer 12 van de kieslijst Jesse de Jong (een hele aardige gast trouwens) de voorkeur had gekregen boven alle andere kandidaten op de kieslijst. Dit omdat wij in het Forum voor Maassluis hierover nogal wat problemen mee hebben.

Immers, bij Forum zou eigenlijk de fractievoorzitter vanwege wat gezondheidsproblemen een stapje terug willen doen en willen ruilen met ondergetekende; dus terug willen treden tot steunraadslid. Echter nummer 3 van de kieslijst Peter Boeters, een reeds – vanwege het ineens oneens zijn met de voor de verkiezingen afgesproken koers v.w.b. de steunraadsleden – uit de partij getreden lid, wil vanwege de verdiensten als raadslid (volgens hem ca. E. 20.000,=) zijn zetel opeisen. Daar is de kieswet duidelijk over, maar in dit geval niet helemaal eerlijk mee. Het is het goed recht van iemand om afscheid te nemen van een partij maar deze doet dat dan voor alles. Iets waar D’66 en Forum in ieder geval op één lijn zaten.

Verder ging het gesprek vooral over wat ik van politiek vond en er viel al snel een ongemakkelijke stilte. “De politiek is wat anders dan het zakenleven”,  zei ik. Ik ben al 40 jaar leidinggevend in verschillende hoedanigheden. Je neemt daar beslissingen en zorgt dat deze zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. De politiek zit wat dat betreft “anders” in elkaar.

Ik gaf hem maar wat voorbeelden:

Kijk naar de motie van FvM over het vrachtwagen-luw maken van het centrum; in oktober 2018 door de hele raad ondersteund maar nog steeds niet uitgevoerd. Komt nog bij de art. 51 vragen die wij hebben gesteld over het vrachtwagenverkeer en de leswagens, nu al 3 scholen, die daarin kan worden mee genomen.

Kijk naar het debat over de integratienota waar wij als enige, vanwege de passage dat de Maassluizer zich aan hen hoort te passen, niet hebben ondersteund. Navraag bij een VVD’er over deze passage leverde iets bijzonders op namelijk de opmerking “ja, wij zitten in de coalitie hé” …

Trouwens ook zo’n ding. Het beoogde dualisme is in Maassluis ver te zoeken. Alles wordt op een voorafgaande maandagavond tijdens de fractievergaderingen van de diverse coalitiepartijen met hun respectievelijke wethouder doorgenomen en afgesproken.

Dualisme is een politicologisch en staatkundig begrip waarmee men de taakverdeling tussen bestuur en volksvertegenwoordigers wil aanduiden. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren (“De regering regeert; het parlement controleert”).

In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de volksvertegenwoordiging – ook de regeringspartijen – zich kritisch en onafhankelijk opstellen jegens het kabinet.

Een duaal stelsel wordt vaak gezien als methode om de politiek opener te maken, transparanter in het jargon, en daarmee aantrekkelijker. De kritiek op niet-dualistische besluitvorming is dat bestuurders vooraf hun voorstellen afstemmen met volksvertegenwoordigers, in het beruchte torentjesoverleg of in achterkamertjes, waardoor het openbare debat in gemeenteraad of parlement weinig betekenis zou hebben.

Hierdoor ontstaan er ook zaken zoals bijvoorbeeld met het kunstgrasveld van Excelsior-M (een kwestie waarover FVM – zie stuk op maassluis.nu – voor verkiezingstijd al een positief standpunt op hadden ingenomen) waarbij de werkzaamheden al bijna beginnen, zelfs alvorens het in de raadscommissie en raad is goedgekeurd. Hierbij is de raad als het ware nog net niet buitenspel gezet. Dat moet niet kunnen in een democratisch stelsel.

Het garagebeleid – besproken tijdens de APV-raadscommissie op 9 april – waarbij burgemeester Haan aangaf dat binnen 3 maanden alle garages een verzoek voor aanvraag vergunning zouden krijgen stelt hier in Maassluis ook niets voor. De import neemt alleen maar toe vanuit de Spaanse Polder en dit ging nu al ten koste van Van der Kooij en Kroes. Wij denken dat velen zullen volgen door het uitblijven hiervan. Vele eenmanszaakjes met en/of zonder personeel en met en/of zonder de wettelijk benodigde administraties maken de spoeling dun. Een toezegging van de hoofd handhaving dat “het beleid voor een vergunningsstelsel voor autobedrijven” pas half 2020 gereed zal zijn is wat aan de ruimere kant als door de burgervader toegezegd; maar ja, dat is ook politiek.

Ook de kwestie “de Kade” verdient wat Forum voor Maassluis betreft geen schoonheidsprijs. Een procedure om een eventuele zienswijze in te dienen die op zijn zachtst gezegd vreemd aandeed. Wij vinden dat wanneer het College van B&W, zeker op dit soort belangrijke thema’s, vanwege openheid van bestuur deze publicatie in “De Schakel” of tenminste in “Het Gemeenteblad” had moeten laten plaatsvinden ook al zal het volgens de “regeltjes” wel kloppen.

Nu kwamen we er, na lang zoeken, achter dat deze publicatie alleen via de Provincie was uitgegaan en zelfs daar was de publicatie ook nog moeilijk te vinden. Zelfs DCMR kon ons niet vertellen waar de publicatie had plaatsgevonden…

Resultaat was en daar was men waarschijnlijk naar op zoek, geen zienswijzen ingediend dus we gaan bouwen op een plek waarvan iedereen weet dat er vervuiling is. De ergste vervuiling zal worden weggehaald waarna een leeflaag op van ca. 1,2 meter wordt opgebracht. De vervuiling in het algemeen blijft liggen en zou dus met deze leeflaag geen gevaar meer mogen vormen.

Forum is echter wel bang dat wanneer er, zoals bij de introductie verteld, warmtepompen geplaatst gaan worden die minder diep geboord gaan worden er een beroering van het grondwater mogelijk gaat zijn, waardoor een verspreiding van de troep in de grond gaat plaatsvinden.

Men is echter wel verplicht na het slopen van gebouwen en opstanden wederom monsters te nemen op de gesloopte locaties en dit zal ook weer getoetst moeten worden en, wanneer nodig, ook een plek moeten krijgen in het saneringsplan. (oude zuur – en afvalopslagen die nu met beton zijn bedekt?)  Er zit echter een addertje onder het gras v.w.b. de criteria opgelegd door de overheid: “Wij beschouwen op dit moment deze waarden als aanvaardbaar, etc.”

Men moet als (nieuwe) inwoner van Maassluis beseffen dat men toch woont op een grote vervuiling. De meeste vervuiling is overigens wel het alom bekende havenslib en daarnaast allerlei punt vervuilingen. Maar de niet aanvaardbare is toch een substantieel deel van het grondoppervlak. De DCMR lijkt echter daarin mee te gaan gezien de beschikking en niet alle criteria zijn hard.

“Er is dus interpretatie mogelijk, wat in dit soort onderzoeken/saneringsplannen uit den boze zou moeten zijn”.

Dus ja Bert, ik ben verwonderd over de politiek in Maassluis en zal zeker niet nog 2,5 jaar alleen maar als steunraadslid gaan zitten, maar ben niet zo’n opgever. Wij denken als Forum voor Maassluis een goed tegenwicht te kunnen gaan geven en een eerlijk geluid te laten horen.

Immers, de Maassluise raad bestaat op dit moment uit linkse, centrum-linkse en centrum partijen en een echt geluid van sociaal-rechts is daarom hard nodig.