STANDPUNTEN

10. Cultuur, Leefbaarheid & Integratie

“Voor een behoudend Maassluis!”

Wat wij willen:

• De Nederlandse cultuur is leidend
Wij wonen in Nederland. Maassluis is een Nederlandse stad en de Nederlandse cultuur is hier dus de leidende cultuur. Wij doen niet aan de linkse toverwoorden multiculturalisme, diversiteit en inclusiviteit die in de praktijk de afbraak van onze cultuur en erfgoed betekenen.

• Wij willen ‘Onafhankelijkheidsdag’ als nieuwe feestdag voor Maassluis
Wij willen de invoering van nieuwe lokale feestdag op 16 mei: de Onafhankelijkheidsdag van Maassluis (1614). Het weekend dat in deze week valt moet net als de Furiade een jaarlijks terugkerend feest worden.

• Voldoende aandacht voor (lokale) politiek op scholen
Meer aandacht voor de lokale geschiedenis, tradities én politiek in het onderwijs. Wij willen dat álle scholieren een keer de raadzaal bezoeken.

• Verhoging van de boete voor wilde hondenontlasting
We willen allemaal in een schone stad wonen. Hondenpoep tegenkomen op straat is smerig en geeft een onaangenaam gevoel. De boete voor het niet opruimen van hondenontlasting willen we daarom fors verhogen.

• Goede samenwerking tussen woonorganisaties
Woningbouwverenigingen spelen een belangrijke rol als het gaat om leefbaarheid in de wijk, vooral als het om onderhoud gaat. Zij spelen een preventieve rol tegen verpaupering. Goede samenwerking met woningbouwverenigingen, woningcorporaties en de VBBM blijft daarom van groot belang.

• Invoering van wijkraden, wijkwethouders en wijkleefbaarheidsbudgetten
Wij willen dat alle wijken in Maassluis een eigen wijkraad krijgen in combinatie met een wijkleefbaarheidsbudget. De burgemeester en wethouders krijgen ieder een eigen wijk toegewezen waar zij als ‘wijkwethouder’ verantwoordelijk voor zijn. Zij zullen dus bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de vergaderingen. De meeste wijken zijn onderverdeeld in buurten. Naast de wijkraden moet het voor iedere buurt ook mogelijk zijn om buurtcommissies op te richten als daar behoefte aan is. De wijkraad waar een buurt onder valt, beslist of een buurt gebruik mag maken van het wijkleefbaarheidsbudget.
Het is uiteraard van groot belang dat de gemeente toezicht houdt op de wijkleefbaarheidsbudgetten. In Capelle aan den IJssel is deze vorm een groot succes!

• Whatsapppreventie- en buurtgroepen voor élke buurt
De Whatsapppreventie- en buurtgroepen zijn een prachtig initiatief om de veiligheid te bevorderen! Ons doel is om dit in elke wijk te realiseren en de desbetreffende wijkagenten hier actief bij te betrekken.

• Immigranten moeten sneller integreren
Migranten moeten zo snel mogelijk een intensieve cursus Nederlands volgen. Wij willen nauwe samenwerking tussen gemeente en gemeenschappelijke organisaties om huisvesting, opleiding en inburgering op een goede manier te laten verlopen.

• Wij willen gemengd wonen voor Maassluis
Wij zijn een groot voorstander van ‘gemengd wonen’. Wij willen geen multiculturele enclaves of onleefbare buitenwijken in Maassluis. Statushouders worden niet gecentraliseerd, maar over heel Maassluis verspreid.

• Maximale steun voor oplossen taal- en leerachterstand
Scholen waar veel kinderen op zitten met een taal- en leerachterstand verdienen maximale ondersteuning om deze problematiek zo snel mogelijk op te lossen. We willen desnoods taalklassen invoeren om de taalachterstand van autochtone en allochtone kinderen te verbeteren. We zijn bereid hier subsidie aan uit te geven. Van ouders die slecht of geen Nederlands kunnen, eisen wij een eigen bijdrage.

• Voldoende taalcoaches om wachtlijsten te voorkomen
De gemeente moet beschikken over voldoende ‘taalcoaches’ voor immigranten, om wachtlijsten te voorkomen. Lange wachtlijsten zijn vandaag de dag helaas de realiteit.

• Vrijwilligerswerk voor statushouders
Statushouders moeten vrijwilligerswerk, stages en andere leerwerktrajecten aangeboden krijgen om integratie te bevorderen en hen een waardevolle bijdrage aan de samenleving te laten leveren.

• Sneller korten op uitkeringen
Maassluizers die geen Nederlands spreken en zich niet inspannen om dat te leren, worden gekort op hun uitkering.

• Geen armoederegelingen voor immigranten
Armoederegelingen van de gemeente zijn er niet voor immigranten die zich hier recent hebben gevestigd. Zij hebben dit recht pas na tien jaar verblijf in Nederland.

• Geen subsidie naar projecten die geen resultaat opleveren
De gemeente moet kritisch kijken naar subsidies voor projecten aangaande het helpen van statushouders. De subsidiekraan wordt dicht gedraaid voor projecten die niet het gewenste resultaat opleveren.

• Geen subsidie naar organisaties die zijn gericht op specifieke bevolkingsgroepen
Wij willen absoluut één subsidies voor organisaties die zich richten op specifieke bevolkingsgroepen op basis van afkomst. De subsidiekraan voor Ummah Wahida gaat dus per direct dicht.

• Zwarte Piet in Maassluis
Iedereen is deze discussie ondertussen spuugzat. Wij ook, dus Zwarte Piet blijft in Maassluis zwart. Einde discussie. Forum voor Maassluis wil dat de gemeente geen vergunning en subsidies meer geeft aan verenigingen die Zwarte Piet racistisch vinden of ons erfgoed op een andere wijze willen afbreken.