STANDPUNTEN

8. Onderwijs

“Goed onderwijs voor Maassluis!”

Wat wij willen:

• Meer aandacht voor onze lokale geschiedenis
Maassluis is een prachtige stad met veel historie. Wij willen dat het onderwijs meer aandacht besteed aan de geschiedenis van Maassluis. De gemeente kan hier een ondersteunende rol in bieden. We willen dat er in de week van 16 mei extra aandacht gegeven wordt aan de geschiedenis van Maassluis, omdat 16 mei de Onafhankelijkheidsdag van Maassluis is.

• Wij willen goede én nette LHBT-emancipatie
Onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om LHBT-emancipatie. Op basisscholen en het voortgezet onderwijs moet dit onderwerp daarom besproken en onderwezen worden. Als conservatief-liberale partij hechten wij er aan dat dit op een nette wijze gebeurd. Dragqueens laten voorlezen aan peuters en kleuters onder het mom van emancipatie valt daar wat ons betreft absoluut niet onder. De LHBT-emancipatie is niet gebaad bij een ordinaire subcultuur, ‘gaybrapaden’ en regenboogvlaggen. Hysterische identiteitspolitiek, genderneutraliteit en de LHBTQIAPZY-gekte van de laatste tijd draagt daar wat ons betreft dus ook niks aan bij, omdat dit de daadwerkelijke emancipatie van de LHBT-gemeenschap juist verstoort en alleen maar bijdraagt aan stereotypering. Forum voor Maassluis staat voor een beschaafde LHBT-gemeenschap, zonder de ordinaire en geseksualiseerde subcultuur. Wij om diezelfde redenen daarom ook geen voorstander van een gaypride in Maassluis.

• Maximale steun voor oplossen taal- en leerachterstand
Scholen waar veel kinderen op zitten met een taal- en leerachterstand verdienen maximale ondersteuning om deze problematiek zo snel mogelijk op te lossen. We willen desnoods taalklassen invoeren om de taalachterstand van autochtone en allochtone kinderen te verbeteren. We zijn bereid hier subsidie aan uit te geven. Van ouders die slecht of geen Nederlands kunnen, eisen wij een eigen bijdrage.

• Wij steunen promotie van levensbeschouwing en filosofie
Vakken als levensbeschouwing en filosofie zouden een grotere rol moeten krijgen in het onderwijscurriculum. Alle initiatieven waar scholen zich op dit gebied mee profileren moeten worden toegejuicht.

• Wij zijn tegen verplicht schoolzwemmen
Leren zwemmen zien wij niet als overheidstaak, maar als bijkomende opvoedende taak voor ouders/verzorgers. Schoolzwemmen zullen we daarom niet subsidiëren.

• Wij willen verplichte reanimatiecursussen
We willen dat alle kinderen op het voortgezet onderwijs leren reanimeren. Voor veel mensen kost dit tijd en geld. Levensreddende kennis is ontzettend belangrijk en de gemeente zou hier wat ons betreft subsidie voor kunnen geven.

• Meer aandacht voor praktijkonderwijs
Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht! Elke leerling verdient onderwijs op maat. We moeten in Maassluis niet alleen dingen kunnen bedenken, maar kunnen maken. Wij zijn daarom groot voorstander van een vakwerkschool die aantrekkelijk moet zijn voor onze talentvolle jongeren. De oude locatie van het Lentiz Kastanje College is hier een goede optie voor.

• Wij stimuleren de komst van een Gymnasium
Op dit moment heeft Maassluis een MAVO, HAVO en VWO. Een gymnasium ontbreekt echter en wij bieden dan ook ruim baan aan de komst van een gymnasium in Maassluis.
Én: Hoogbegaafdheid is niet raar, maar normaal!

• Wij zijn groot voorstander van maatschappelijke stages
Wij zijn voorstander van een korte maatschappelijke stage die vanuit de middelbare school wordt geregeld. Het is belangrijk dat onze jongeren op een bepaalde manier meer binding krijgen met de maatschappij en een maatschappelijke stage is daar een belangrijk onderdeel van. Veel jongeren hebben nog nooit een verzorgingshuis of voedselbank van binnen gezien. Door scholen beter met hen te laten samenwerken kan dit tot stand komen.

• Géén vergoeding voor onderwijsvervoer naar andere gemeenten
Vervoer naar andere scholen in de regio moet niet door de gemeente worden vergoedt. Als ouders en leerlingen hier behoefte aan hebben, vergoeden zij dat zelf. Voor speciaal onderwijs gelden uiteraard andere regels, omdat de gemeente wettelijk verplicht is dit te regelen.