STANDPUNTEN

7. Zorg & Volksgezondheid

“Betere zorg voor Maassluis!”

Sinds de decentralisaties van de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid omtrent zorg, werk en inkomen. De decentralisatie was een direct gevolg van de bezuinigingen. Dat neemt niet weg dat we volledig achter de doelstelling van de nieuwe wetten staan: maatschappelijke ondersteuning bieden, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen en deelnemen aan de samenleving. Ondertussen is duidelijk geworden dat de decentralisatie niet vlekkeloos is gelopen (wat door velen al werd verwacht). Het blijkt in de praktijk erg lastig te zijn voor gemeenten om met een kleiner budget toch dezelfde zorg te blijven leveren. Daarnaast ontbreekt de nodige expertise en kennis van raadsleden om inhoudelijke oordelen te kunnen geven. Men kan gerust stellen dat dit onderwerp het meest complexe is van allemaal. Het is dan ook niet voor niets dat dit de grootste kostenpost vormt (rond de 50%). Het is van groot belang dat de gemeente hier ook de komende jaren voldoende aandacht aan besteed, zodat niemand tussen wal en schip valt.

Wat wij willen:

• Invoering van basisinkomen als dit uiteindelijk goedkoper is
Wij zijn principieel tegen de invoering van een basisinkomen, maar als blijkt dat de uiteindelijke kosten hierdoor goedkoper zijn, moeten we de invoering hiervan serieus overwegen.

• Hard optreden tegen fraudeurs
We moeten keihard optreden tegenover fraudeurs. De gemeente kan tonnen verliezen aan mensen die ongezien misbruik maken van onze welvaarstaat. We willen misbruik keihard aanpakken door onder andere Bureau Buitenland in te zetten die fraudeurs in binnen- én buitenland kunnen opsporen.

• Betere verstandhouding tussen mantelzorger, zorgvrager en hulpverlener.
Mantelzorgers moeten op een duidelijke wijze geïnformeerd worden tijdens een ‘keukentafelgesprek’, zodat er een betere verstandhouding ontstaat tussen de mantelzorger, zorgvrager en hulpverlener. Goede informatie over de mogelijke ondersteuning voorkomt overbelasting.

• We willen ouderen zolang mogelijk thuis laten wonen
Ouderen met (beginnende) dementie worden zo lang mogelijk ondersteund om thuis te blijven wonen, zodat zij zolang mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving.

• Wij willen de richtlijnen van het VN-gehandicaptenverdrag invoeren
Alle openbare bedrijven en instellingen moeten volgens het VN-gehandicaptenverdrag goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. Wij willen dat dit in Maassluis goed wordt uitgevoerd. We moeten daarbij goed kijken naar de consequenties voor ondernemers en zelf ook duidelijke richtlijnen opstellen. De openbare ruimte, en dan met name de loop- en wandelpaden, dienen goed onderhouden te worden en moeten rolstoel en rollator vriendelijk zijn.

• Wij willen een ambulancepost in Maassluis
Onze gemeente groeit en krijgt meer inwoners. De ambulance komt helaas vaak te laat. Forum voor Maassluis wil daarom graag een eigen ambulancepost hebben, zodat de aanrijdtijden vaker gehaald worden.

• Uitbreiding van het vrijwilligersnetwerk in de zorg
We willen het vrijwilligersnetwerk voor de zorg uitbreiden, zodat er mensen komen die graag willen meehelpen bij de verzorging van mensen als daar een tekort aan is, maar ook om met bewoners van bijvoorbeeld DrieMaasHave en de Tweemaster te gaan wandelen.

• Wij willen verplichte wederkerigheid voor bijstandontvangers
De Participatiewet geeft ons de mogelijkheid om bijstandsontvangers onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die niet zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling. Wij willen dat dit gemeengoed wordt in Maassluis en dat zoveel mogelijk uitkeringsontvangers hier aan voldoen.

• De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties maximaal waar dit mogelijk is.