Artikel 51 vragen

art.51 vragen over armoede


Forum voor Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Nog steeds is er sprake van armoede in een rijk land. De laatste jaren is de armoede zelfs toegenomen. Ook in onze gemeente leven medeburgers die moeten zien rond te komen van een laag en in sommige gevallen een te laag inkomen. Dat doet afbreuk aan de kwaliteit van leven van deze mensen. Naast allerlei maatschappelijke initiatieven is het van belang dat ook de lokale overheid zich blijft inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van leven van de inwoners van onze gemeente en met name de inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen. Hoewel het een hardnekkig probleem is en de aanpak van de oorzaken lang niet altijd tot de mogelijkheden van een gemeente behoort, is het toch zaak dat de lokale overheid zich blijft inzetten om een einde te maken aan situaties van armoede en problematische schulden. Om de maatschappelijke dialoog hierover en concrete aanpak hiervan te stimuleren, zowel binnen het gemeentehuis als in de brede samenleving, leggen wij u een aantal vragen voor. Deze vragen hebben betrekking op vier speerpunten van lokaal armoedebeleid: een stimulerende uitvoering van de participatiewet; het ondersteunen van kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede; het aanpakken van problematische schulden; een ruime collectieve zorgverzekering voor minima.

Stimulerende uitvoering van Participatiewet: Het is van belang de participatiewet zo uit te voeren dat mensen gestimuleerd worden om zelf stappen te ondernemen en activiteiten op te zetten in de sfeer van de betaalden en/of onbetaalde arbeid. Om een beeld te krijgen van de stand en gang van zaken ten aanzien van dit onderwerp zouden wij graag een antwoord willen hebben op onderstaande vragen:

 • Hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn er in onze gemeente (participatiewet - WW)? Wat is de leeftijdsopbouw van deze groep? Hoeveel mensen zijn de laatste jaren uitgestroomd naar betaald werk? Hoeveel mensen waren daarbij die ouder waren dan 50 jaar?
 • Hebben wij in onze gemeente een lokaal beleid voor mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt om zich te ontplooien in allerlei vormen van maatschappelijk nuttige onbetaalde arbeid, zonder daarin geremd te worden door controle- en sollicitatieverplichtingen? Hoeveel mensen zijn op deze manier weer actief gaan deelnemen in de samenleving? Wat zijn de voornaamste activiteiten die zij verrichten?
 • Hoeveel mensen met een bijstandsuitkering werken parttime? Hoe worden deze mensen beloond voor hun inzet en welke stimulansen zijn er om het parttime werken waar mogelijk uit te breiden?
 • Zijn er (groepen) mensen in onze gemeente die bezig zijn met bedrijfseconomische initiatieven om zichzelf uit de bijstand te werken? Is de gemeente met deze mensen in gesprek over hun initiatief, hun perspectieven en hun behoefte aan ondersteuning? Heeft onze gemeente een beleid ten aanzien van regelluwe zones waar mensen tijd en ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en waar mensen een tijdlang met behoud van uitkering kunnen proberen - collectief of individueel - een eigen bedrijf te starten?
 • Landelijk zijn er afspraken gemaakt om extra banen te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen 10 jaar moeten de werkgevers voor 100.000 extra banen zorgen. En overheidsinstanties - waaronder gemeenten - moeten voor 25.000 extra banen zorgen. Is daar in onze gemeente een begin mee gemaakt? Hoeveel extra banen zijn inmiddels ingevuld door het bedrijfsleven in onze gemeente? En met hoeveel extra banen heeft onze gemeente intussen zelf het goede voorbeeld gegeven?
Het ondersteunen van kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede Eén op de acht kinderen in Nederland leeft op of rond de armoedegrens. Het gaat om meer dan 400.000 kinderen! Deze kinderen en jongeren hebben vaak te maken met problemen op verschillende terreinen: gezondheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, onderwijs, toekomstkansen. Deze jongeren hebben minder mogelijkheden voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling. Ook hebben ze minder startkansen door belemmeringen op het terrein van onderwijs. Zo'n start in het leven is niet goed voor hun gevoel van eigenwaarde, hun recht op zelfstandigheid en hun loopbaanperspectief. Dat geldt voor alle kinderen die in zo'n situatie zitten, maar speciaal voor kinderen uit huishoudens die te maken hebben met generatielange armoede. Om een beeld te krijgen van de stand en gang van zaken ten aanzien van dit onderwerp zouden wij graag een antwoord willen hebben op onderstaande vragen:

 • Hoeveel kinderen beneden 18 jaar zijn er in onze gemeente? Hoeveel van deze kinderen maken deel uit van een huishouden dat risico loop op armoede?
 • Heeft onze gemeente een beleid met concrete maatregelen om te bevorderen dat ook kinderen uit huishoudens met de laagste inkomens mee kunnen doen in de samenleving, kind kunnen zijn met andere kinderen, mee kunnen doen met activiteiten op school, buurt, sport, cultuur? Is de gemeente op de hoogte van het beleid dat scholen in onze gemeente voeren ten aanzien van vrijwillige en/of verplichte bijdragen van ouders in schoolkosten?
 • Is er in onze gemeente een overleg van organisaties, fondsen en initiatieven die opkomen voor de belangen van kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede? Welke ondersteuning geeft de gemeente aan deze initiatieven?
Het aanpakken van problematische schulden Mensen die kampen met problematische schulden, zitten daar als het ware in gevangen en komen heel moeilijk toe aan het zich oriënteren op werk om via deze weg hun leven weer op de rails te krijgen en ook mogelijkheden te krijgen om hun schulden af te lossen. Om uit deze 'schuldklem' te komen zijn onorthodoxe maatregelen nodig, zoals het opkopen van schulden en het eerder en meer gebruik maken van de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). Om een beeld te krijgen van de stand en gang van zaken ten aanzien van dit onderwerp zouden wij graag een antwoord willen hebben op onderstaande vragen:

 • Hoeveel mensen met problematische schulden zijn er in onze gemeente? Hoe is deze groep samengesteld? Hoeveel jongeren zitten daarbij? Wat is de omvang en aard van hun schulden?
 • Wie voert de schuldhulpverlening uit in onze gemeente? Heeft de gemeente zicht op de kwaliteit ervan? In hoeverre is de gemeente bij deze uitvoering betrokken? In hoeverre wordt de schuldhulpverlening afgestemd met andere beleidsterreinen in het sociaal domein, zoals participatiewet en jeugdhulp?
 • Is de gemeente op de hoogte van mogelijkheden om schulden op te kopen teneinde persoonlijke en maatschappelijke kosten te voorkomen?
 • Is de gemeente bereid te onderzoeken of een project opgezet kan worden om jongeren met problematische schulden te bevrijden uit hun 'schuldklem' en te helpen weer regie te nemen over hun leven door het treffen van een opkoopregeling van schulden met een betaalbare aflossingsregeling?
 • Hoeveel mensen die zich melden voor hulp bij problematische schulden krijgen uiteindelijk een schuldregelingstraject? Hoeveel mensen krijgen een verwijsadvies en hoeveel hiervan komen uiteindelijk terecht bij een beschermingsbewindvoerder? Hoe hebben de uitgaven die onze gemeente doet voor beschermingsbewind, zich de laatste jaren ontwikkeld?
 • In hoeverre stimuleert onze gemeente mensen, die gerede kans lopen op problematische schulden, gebruik te maken van budgetbeheer, waarbij bij voorbeeld een aantal vaste lasten (huur, water, energie, ziektekostenverzekering) automatisch van de uitkering worden ingehouden?
Een ruime collectieve zorgverzekering voor minima Het is belangrijk dat mensen een goede zorgverzekering hebben. Voor mensen met een laag inkomen kunnen gemeenten een collectieve zorgverzekering afsluiten. Daarbij kunnen gemeente een korting geven op de premie. In een aantal gemeenten kunnen mensen een pakket kiezen waarin ook het eigen risico dat mensen moeten betalen (in 2016 is dat € 385,-) is opgenomen. Via de site www.gezondverzekerd.nl kan nagegaan worden of en hoe een collectieve zorgverzekering in iedere gemeente geregeld is. Om een beeld te krijgen van de stand en gang van zaken ten aanzien van dit onderwerp zouden wij graag een antwoord willen hebben op onderstaande vragen:

 • Heeft onze gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten? Uit welke pakketten kunnen deelnemers kiezen? Wat zijn de voordelen van deze verzekering?
 • Voor welke groepen in onze gemeente staat de collectieve zorg verzekering open? Hoeveel mensen maken er gebruik van? Welke percentage is dat van de mensen die hiervan gebruik zouden kunnen maken?
 • De algemene tegemoetkoming en compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten zijn afgeschaft. Om bepaalde groepen toch tegemoet te kunnen komen in deze extra kosten stort het Rijk extra financiële middelen in het gemeentefonds. Is het bekend hoeveel geld onze gemeente hierdoor extra ontvangt? Hoeveel van dit extra geld is besteed aan het realiseren van een ziektekostenverzekering voor minima?
 • Heeft onze gemeente een overzicht van de collectieve zorgverzekeringen die gemeenten in onze regio hebben? Kan de collectieve zorgverzekering die onze gemeente heeft de vergelijking met buurtgemeenten doorstaan?
Tot zover een aantal vragen om een beter beeld te krijgen van lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede. Wij vertrouwen erop dat u binnen afzienbare tijd ons een antwoord stuurt.

Met vriendelijke groet,

Forum voor Maassluis